Dotacje UE


Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy KLIMONT poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji oraz innowacyjnych produktów, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: RDPS.01.05.02-02-0008/16

Numer umowy o dofinansowanie: RDPS.01.05.02-02-0008/16-00

Beneficjent: KLIMONT Sp. z o.o.

Przedmiot projektu: Projekt zakłada rozbudowę parku maszynowego o najnowsze technologicznie, sterowane numerycznie: wycinarkę laserową typu fiber oraz hydrauliczną prasę krawędziową.

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności firmy KLIMONT na rynku krajowym poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii produkcji oraz rozszerzenie podstawowego zakresu działalności o nowe i ulepszone produkty.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych:

  • zwiększenie konkurencyjności poprzez szybsze, tańsze i wyższej jakości wykonywanie dotychczasowego asortymentu produktów. Pozyskanie nowych grup odbiorców dla obecnej produkcji oraz nowych, innowacyjnych produktów;
  • zwiększenie jakości i precyzyjności wytwarzanych produktów;
  • poprawę jakości środowiska pracy poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań technologicznych, gwarantujących mniejszy wpływ na środowisko;
  • wprowadzenie innowacji produktowej oraz innowacji procesowej rozumianej jako zmianę sposobu realizacji procesów wytwórczych, poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń;
  • wprowadzenie do oferty firmy usług realizowanych na nowoczesnych maszynach.

Realizacja projektu umożliwi:

  • wprowadzenia do firmy nowego w stosunku do dotychczasowej oferty produktu;
  • rozszerzenie oferowanego asortymentu nowe produkty;
  • znaczące poprawienie jakości i szybkości wykonania dotychczasowej oferty produktowej.


Nowy park maszynowy pozwoli na poprawę sprawności, jakości oraz szybkości wykonywania zamówień. Rezultaty projektu pozwolą na osiągnięcie wszystkich powyżej opisywanych celów i założeń. Planowane do prowadzenia w przedsiębiorstwie zmiany technologiczne pozwolą zarówno rozszerzyć zakres oferty produktowej, jak i dotrzeć do nowych dotychczas nieobsługiwanych grup klientów. Nowe inwestycje przyczynią się również do dywersyfikacji ryzyka działalności firmy, jej dynamicznego rozwoju, a w wyniku osiągnięcia powyższych założeń zwiększenia jej przychodów. Firma uelastyczni swój park maszynowy, co pozwoli jej na szybkie reagowanie na zmieniające się oczekiwania i wymogi klientów.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):

Całkowita wartość Projektu: 1 957 654,32 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 516 200,00 PLN

Kwota dofinansowania: 636 804,00 PLN

Termin realizacji:

termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 30.11.2016 r.
termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 - szczegóły
Zapytanie ofertowe nr 2 - szczegóły
Zapytanie ofertowe nr 3 - szczegóły
Zapytanie ofertowe nr 4 - szczegóły
Zapytanie ofertowe nr 5 - szczegóły